Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on The Professional Make-up Artists of Finland -
Suomen maskeeraajat ry.

1. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja
toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen jäsen voi käyttää sen nimeä tai
lyhennettä S.M.Y. tai logoa henkilökohtaisessa käyntikortissa tai
muissa yhteyksissä, jolloin jäsenen nimi tulee esiin.


2. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa jäsentensä
ammattitaitoa, toimia ammatillisena yhdyssiteenä sekä edistää maan
maskeerausammatti-taidetta.


3.Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä koulutustoimintaa,
yhteisiä kokouksia ja kursseja, tekemällä yhdistyksen hallintoa ja
työskentelyä koskevia aloitteita, pitämällä yhteyttä muihin
yhdistyksiin sekä harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.


4. Toimintaansa varten yhdistys hankkii varoja keräämällä jäseniltään
vuotuiset jäsenmaksut. Yhdistys voi myös vastaanottaa avustuksia,
lahjoituksia tai testamentteja sekä järjestää arpajaisia, keräyksiä
ja ohjelmallisia tilaisuuksia. Toimintansa tueksi yhdistys voi
hankkia, omistaa tai hallita sekä kiinteää että irtainta omaisuutta
ja arvopapereita.

5. Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä,
koejäseniä, kunniajäseniä sekä alayhdistyksiä. Yhdistyksen hallitus
voi hakemuksen perusteella hyväksyä:
A varsinaiseksi jäseneksi maskeeraajan, joka on


- saanut alan koulutusta (Cidesco/ammattitutkinto/tms)
- harjoittanut ammattia pääsääntöisesti vähintään kaksi vuotta
- esittänyt työkansion
- saanut kirjallisen suosittelun perusteluineen yhdeltä yhdistyksen
jäseneltä
- toimii ammattimaisesti ja lainmukaisesti
tai
- joka on muutoin ammatissaan ansiokkaasti edennyt ja jota kaksi
yhdistyksen jäsentä suosittelee kirjallisesti perusteluineen.
Työkansio on esitettävä hallitukselle.


B kannatusjäseneksi hallituksen harkinnan mukaan


-kosmetiikka-alalla toimivan henkilön
-oikeuskelpoisen yhteisön, joka harjoittaa maskeerauksen alaa
sivuavaa toimintaa
-muut hallituksen hyväksymät henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


C Koejäseneksi henkilön, joka


-työskentelee alalla, muttei täytä varsinaiselle jäsenelle kohdassa
5A annettuja vaatimuksia
-joka on valmistunut hallituksen hyväksymästä koulusta


Koejäsenyys kestää yhden vuoden. Tämän jälkeen koejäsen voi esittää
puuttuvat työnäytteet tms. päästäkseen varsinaiseksi jäseneksi.
Mikäli koejäsenellä ei ole esittää varsinaisen jäsenen tasoisia
työnäytteitä hän ei voi enää pyrkiä koejäseneksi vaan ainoastaan
varsinaiseksi jäseneksi kohdassa 5A annettujen vaatimusten
mukaisesti.
Koejäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin puhe- ja
esitysoikeudella, saada jäsenpostia sekä osallistua yhdistyksen
koulutustoimintaan. Koejäseniä ei mainita yhdistyksen nettisivuilla,
he voivat kuitenkin osallistua koulutuksiin kuten muutkin jäsenet.
Koejäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Koejäseneksi voi myös hakeutua heti valmistuttuaan koulusta, jolloin
koejäsenyys kestää kaksi vuotta. Kahden vuoden koejäsenyyden jälkeen
koejäsen esittelee osaamistaan ja kertynyttä työkokemustaan, jonka
jälkeen koejäsen joko hyväksytään jäseneksi tai hylätään.


D Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua maskeerausalaa tai
maskeeraajan ammattia ansiokkaasti edistäneen henkilön.


E Alayhdistyksiksi yhdistys voi kutsua maskeerausalaan liittyviä tai
sitä edistäviä rekistöröityjä yhdistyksiä. Alayhdistyksillä ei ole
äänivaltaa.


Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Ero astuu voimaan kuluvan kalenterivuoden lopussa,
erotessaan jäsen on velvollinen maksamaan kuluvan kalenterivuoden
jäsenmaksun kokonaisuudessaan.


6. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen joka ei noudata yhdistyksen
sääntöjä tai laiminlyö jäsenmaksujensa maksamisen. Jäsen voidaan
myös erottaa, mikäli hän toimii epäammattimaisesti tai
lainvastaisesti.


7. Yhdistykseen liittyvä jäsen suorittaa liittymismaksun. Varsinainen-,
kannatus-, koejäsensekä alayhdistys suorittavat vuosittaisen
jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät maksa liittymis- tai jäsenmaksua.
Hallitus voi anomuksesta myöntää vapautuksen jäsenmaksusta osittain
tai kokonaan työ- tai sairaseläkkeelle siirtymisen, äitiysloman
ajaksi tai muun vastaavan syyn takia.

8. Päätösvalta yhdistyksen asioissa on vuosikokouksella ja
syyskokouksella sekä hallituksen kokoonkutsumilla ylimääräisillä
kokouksilla. Kutsun hallitus lähettää jokaiselle yhdistyksen
jäsenelle postitse tai sähköpostitse vähintään kymmenen (10) päivää
ennen kokousta. Hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle
silloin kun katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti, aiheen ilmoittaen,
hallitukselta anoo.

9.Varsinaisia kokouksia ovat malliskuun loppuun mennessä kokoontuva
vuosikokous sekä marraskuun aikana kokoontuva syyskokous.


Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa.
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Todetaan läsnä olevien jäsenten lukumäärä.
- Hyväksytään työjärjestys.
- Esitetään edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase sekä
toimintakertomus.
- Esitetään tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto ja
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
- Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt tai esityslistaan lisätyt
asiat.


Syyskokouksessa käsitellään seuravat asiat:
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
- tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa.
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Todetaan läsnä olevien jäsenten lukumäärä.
- Hyväksytään työjärjestys.
- Määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
- Vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma tulevalle
vuodelle.
- Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali.
- Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tai
toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
-Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt tai esityslistaan lisätyt
asiat.


10. Äänestys kokouksissa on avoin, ellei joku paikallaolijoista vaadi
suljettua äänestystä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
puheenjohtajan vaalissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksissa
tehdyistä päätöksistä tai ehdotuksista tulee tehdä merkintä
kokouspöytäkirjaan, jonka tarkastaa valitut pöytäkirjan tarkastajat.


11. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja, sekä vähintään 3 ja enintään 8 muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee
keskuudestaan rahastonhoitajan, sihteerin, koulutusvastaavan,
jäsenvastaavan ja nettivastaavan. Sihteeri toimii
varapuheenjohtajana.
Kesken toimintakauden eronneen puheenjohtajan tai muun hallituksen
jäsenen tilalle valitaan uusi henkilö seuraavassa yhdistyksen
kokouksessa.


12. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallitus on kutsuttava koolle, jos kaksi hallituksen jäsentä sitä
kirjallisesti pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä.


13. Hallituksen tehtävänä on:


- Hoitaa yhdistyksen asiat.
- Valvoa, että yhdistyksen asiat hoidetaan kokousten päätösten,
yhdistyksen tarkoituksen ja sääntöjen mukaan.
- Edustaa yhdistystä ja ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka
edistävät yhdistyksen tarkoitusperiä.
- Ottaa ja erottaa yhdistyksen rahastonhoitaja, sihteeri ja muut
toimihenkilöt, valvoa heidän toimintaansa sekä vahvistaa heidän
palkkauksensa.
- Valvoa yhdistyksen hallituksen tai kokouksen asettamien toimikuntien
työskentelyä.
- Määrätä yhdistyksen kokouksien aika, kutsua koolle kokoukset ja
valmistella niissä käsiteltävät asiat.
- Valmistella vuosittain yhdistyksen toiminta-ja tilikertomus, tulo-
ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma ja esittää ne yhdistyksen
varsinaisille kokouksille.
- Hoitaa yhdistyksen rahastoja ja muita varoja sekä omaisuutta.
Pitää yllä jäsenluetteloa.
- Osallistua vuosittaisten SM-kilpailuiden järjestämiseen.


14. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen
jäsenen kanssa.


15. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen
tulee jättää tilit tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle
viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.


16. Rahastonhoitajan tehtävänä on:
Hoitaa yhdistyksen rahavarat ja vastata niistä hallitukselle.Hoitaa
hallituksen hyväksymällä tavalla kalenterivuosittain jätettävä
kirjanpito, josta vaadittaessa on annettava selostus hallitukselle.
Laatia vuositilinpäätös ja luovuttaa se hallituksen tarkastettavaksi
ennen tilintarkastusta/toiminnantarkastusta.
Kerätä jäsenmaksut ja muut yhdistykselle kuuluvat maksut.


17. Sihteerin tehtävänä on:
Pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa.
Hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto.
Luetteloida ja hoitaa, rahavaroja lukuunottamatta, kaikki
yhdistykselle kuuluva omaisuus ellei hallitus toisin päätä.


18. Koulutusvastaavan tehtävänä on:
Huolehtia koulutuksiin liittyvien asioiden organisoinnista.


19. Jäsenvastaavan tehtävänä on:
Pitää yllä jäsenluetteloa ja huolehtia tiedon kulusta hallituksen
jäsenille.
Hoitaa yhdistyksen asioiden tiedottaminen uusille jäsenille.


20.  Nettivastaavan tehtävänä on:
Ylläpitää ja päivittää yhdistyksen nettisivuja ja sosiaalista
mediaa.
Huolehtia kuvaesityksen koostamisesta SM-kilpailuihin ja yhdistyksen
muihin tapahtumiin.


21. Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta on pätevä ainoastaan, jos vähintään 3/4 kaikista
annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa on päätöstä kannattanut.


22. Jos yhdistyksen purkamisen tai lakkauttamisen jälkeen jää varoja, on
ne luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen
määräämällä tavalla käytettäväksi tämän yhdistyksen tarkoitusperien
hyväksi.
Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

© The Professional Make-up Artists of Finland | Suomen maskeeraajat ry

Tietosuojaseloste

webdesign bahama.digital