Yhdistyksen säännöt

The Professional Make-up Artists of Finland - Suomen maskeeraajat ry S.M.Y.

1. Yhdistyksen nimi on The Professional Make-up Artists of Finland – Suomen maskeeraajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen jäsen voi käyttää sen nimeä tai lyhennettä S.M.Y. tai logoa henkilökohtaisessa käyntikortissa tai muissa yhteyksissä, jolloin jäsenen nimi tulee esiin.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa jäsentensä ammattitaitoa, toimia ammatillisena yhdyssiteenä sekä edistää maan maskeerausammattitaidetta.

3. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä koulutustoimintaa, yhteisiä kokouksia ja kursseja, tekemällä yhdistyksen hallintoa ja työskentelyä koskevia aloitteita, pitämällä yhteyttä muihin yhdistyksiin sekä harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

4. Toimintaansa varten yhdistys hankkii varoja keräämällä jäseniltään vuotuiset jäsenmaksut. Yhdistys voi myös vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia tai testamentteja sekä järjestää arpajaisia, keräyksiä ja ohjelmallisia tilaisuuksia. Toimintansa tueksi yhdistys voi hankkia, omistaa tai hallita sekä kiinteää että irtainta omaisuutta ja arvopapereita.

5. Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä, koejäseniä, kunniajäseniä sekä alayhdistyksiä. Yhdistyksen hallitus voi hakemuksen perusteella hyväksyä:

A varsinaiseksi jäseneksi maskeeraajan, joka on

 • saanut alan koulutusta (Cidesco/ammattitutkinto/tms)
 • harjoittanut ammattia pääsääntöisesti vähintään kaksi vuotta
 • esittänyt työkansion
 • saanut kirjallisen suosittelun perusteluineen yhdeltä yhdistyksen jäseneltä
 • toimii ammattimaisesti ja lainmukaisesti tai
 • joka on muutoin ammatissaan ansiokkaasti edennyt ja jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee kirjallisesti perusteluineen. Työkansio on esitettävä hallitukselle.

B kannatusjäseneksi hallituksen harkinnan mukaan

 • kosmetiikka-alalla toimivan henkilön
 • oikeuskelpoisen yhteisön, joka harjoittaa maskeerauksen alaa sivuavaa toimintaa
 • muut hallituksen hyväksymät henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

C  koejäseneksi henkilön, joka

 • työskentelee alalla, muttei täytä varsinaiselle jäsenelle kohdassa 5A annettuja vaatimuksia
 • joka on valmistunut hallituksen hyväksymästä koulusta
Koejäsenyys kestää yhden vuoden. Tämän jälkeen koejäsen voi esittää puuttuvat työnäytteet tms. päästäkseen varsinaiseksi jäseneksi. Mikäli koejäsenellä ei ole esittää varsinaisen jäsenen tasoisia työnäytteitä hän ei voi enää pyrkiä koejäseneksi vaan ainoastaan varsinaiseksi jäseneksi kohdassa 5A annettujen vaatimusten mukaisesti. Koejäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin puhe- ja esitysoikeudella, saada jäsenpostia sekä osallistua yhdistyksen koulutustoimintaan.
 • Koejäseniä ei mainita yhdistyksen nettisivuilla, he voivat kuitenkin osallistua koulutuksiin kuten muutkin jäsenet.
 • Koejäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
 • Koejäseneksi voi myös hakeutua heti valmistuttuaan koulusta, jolloin koejäsenyys kestää kaksi vuotta.
Kahden vuoden koejäsenyyden jälkeen koejäsen esittelee osaamistaan ja kertynyttä työkokemustaan, jonka jälkeen koejäsen joko hyväksytään jäseneksi tai hylätään.

D Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua maskeerausalaa tai maskeeraajan ammattia ansiokkaasti edistäneen henkilön.

E Alayhdistyksiksi yhdistys voi kutsua maskeerausalaan liittyviä tai sitä edistäviä rekistöröityjä yhdistyksiä. Alayhdistyksillä ei ole äänivaltaa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan heti. Mikäli eroilmoitus tehdään kyseisen kalenterivuoden marraskuun viimeisen päivän jälkeen, on jäsenen maksettava eroamista seuraavan vuoden jäsenmaksu.

6. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai laiminlyö jäsenmaksujensa maksamisen. Jäsen voidaan myös erottaa, mikäli hän toimii epäammattimaisesti tai lainvastaisesti.

7. Yhdistykseen liittyvä jäsen suorittaa liittymismaksun. Varsinainen-, kannatus-, koejäsen sekä alayhdistys suorittavat vuosittaisen jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät maksa liittymis- tai jäsenmaksua. Hallitus voi anomuksesta myöntää vapautuksen jäsenmaksusta osittain tai kokonaan työ- tai sairaseläkkeelle siirtymisen, äitiysloman ajaksi tai muun vastaavan syyn takia.

8. Päätösvalta yhdistyksen asioissa on vuosikokouksella ja syyskokouksella sekä hallituksen kokoonkutsumilla ylimääräisillä kokouksilla. Kutsun hallitus lähettää jokaiselle yhdistyksen jäsenelle postitse tai sähköpostitse vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle silloin kun katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti, aiheen ilmoittaen, hallitukselta anoo.

9. Varsinaisia kokouksia ovat maaliskuun loppuun mennessä kokoontuva vuosikokous sekä marraskuun aikana kokoontuva syyskokous.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Todetaan läsnä olevien jäsenten lukumäärä.
 • Hyväksytään työjärjestys.
 • Esitetään edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase sekätoimintakertomus.
 • Esitetään tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt tai esityslistaan lisätyt asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuravat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Todetaan läsnä olevien jäsenten lukumäärä.
 • Hyväksytään työjärjestys.
 • Määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
 • Vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle.
 • Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali.
 • Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt tai esityslistaan lisätyt asiat.

10. Äänestys kokouksissa on avoin, ellei joku paikallaolijoista vaadi suljettua äänestystä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, puheenjohtajan vaalissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksissa tehdyistä päätöksistä tai ehdotuksista tulee tehdä merkintä kokouspöytäkirjaan, jonka tarkastaa valitut pöytäkirjan tarkastajat.

11. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Kesken toimintakauden eronneen puheenjohtajan tai muun hallituksen jäsenen tilalle valitaan uusi henkilö seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut hallituspestejä hoitavat hallituslaiset. Sihteeri toimii varapuheenjohtajana.

12. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus on kutsuttava koolle, jos kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä.

13. Hallituksen tehtävänä on:

 • Hoitaa yhdistyksen asiat.
 • Valvoa, että yhdistyksen asiat hoidetaan kokousten päätösten, yhdistyksen tarkoituksen ja sääntöjen mukaan.
 • Edustaa yhdistystä ja ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperiä.
 • Ottaa ja erottaa yhdistyksen rahastonhoitaja, sihteeri ja muut toimihenkilöt, valvoa heidän toimintaansa sekä vahvistaa heidän palkkauksensa.
 • Valvoa yhdistyksen hallituksen tai kokouksen asettamien toimikuntien työskentelyä.
 • Määrätä yhdistyksen kokouksien aika, kutsua koolle kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 • Valmistella vuosittain yhdistyksen toiminta-ja tilikertomus, tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma ja esittää ne yhdistyksen varsinaisille kokouksille.
 • Hoitaa yhdistyksen rahastoja ja muita varoja sekä omaisuutta.
 • Pitää yllä jäsenluetteloa.
 • Osallistua vuosittaisten SM-kilpailuiden järjestämiseen.

13. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

14. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee jättää tilit tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

15. Rahastonhoitajan tehtävänä on:

 • Hoitaa yhdistyksen rahavarat ja vastata niistä hallitukselle.
 • Hoitaa hallituksen hyväksymällä tavalla kalenterivuosittain jätettävä kirjanpito, josta vaadittaessa on annettava selostus hallitukselle.
 • Laatia vuositilinpäätös ja luovuttaa se hallituksen tarkastettavaksi ennen tilintarkastusta/toiminnantarkastusta.
 • Kerätä jäsenmaksut ja muut yhdistykselle kuuluvat maksut.

16. Sihteerin tehtävänä on:

 • Pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa.
 • Hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto.
 • Luetteloida ja hoitaa, rahavaroja lukuunottamatta, kaikki yhdistykselle kuuluva omaisuus ellei hallitus toisin päätä.

17. Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on pätevä ainoastaan, jos vähintään 3/4 kaikista annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa on päätöstä kannattanut. Jos yhdistyksen purkamisen tai lakkauttamisen jälkeen jää varoja, on ne luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen määräämällä tavalla käytettäväksi tämän yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

18. Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

 

© The Professional Make-up Artists of Finland | Suomen maskeeraajat ry

Tietosuojaseloste

webdesign bahama.digital